ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563

08 June 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563

เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563

          ตามที่ ได้มีประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 นั้น

         อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2561 ข้อ 27 และข้อ 29 คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563 และได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2561 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,580 คน

          คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563 จึงประกาศคะแนนและผลการเลือกตั้งดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 นายสมยศ วงษ์ทองสาลี

ได้รับการรับรอง 3,538 คะแนน
  ไม่รับรอง 42 คะแนน

 

          นายสมยศ วงษ์ทองสาลี เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยการรับรองเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563 ตามข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2561 ข้อ 29.5

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่