ขยายเวลา - การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

30 September 2017

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่อง และประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนมายังองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้โปรดเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นตามแบบเสนอชื่อที่ได้ส่งมาด้วยพร้อมนี้  และหากมีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากรุณาส่งไปยัง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 130 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โดยได้ขยายวันสุดท้ายในการส่งแบบเสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็น วันที่ 7 ตุลาคม 2560 เพื่อสมาคมฯ จะได้พิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560 ต่อไป

อนึ่ง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการปรับระยะเวลาในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการสำหรับการเสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นและเพื่อที่จะให้คณะทำงานการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีเวลากลั่นกรองในการพิจารณาคัดเลือกมากขึ้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/open?id=0B2qCTvG2bjPoTXoxbjVUcV9tZ3M