สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป


นโยบาย 8 ข้อของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วาระการบริหาร 2559-2561

1. สนับสนุนกิจกรรมหลักของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกวาระการบริหารงาน

• งานขึ้นทะเบียนนักศึกษาเก่า
• งานพิจารณานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
• งานรับน้องขึ้นดอย
• งานรับน้องรถไฟ และงานรับน้องท่องเมือง
• งานรดน้ำดำหัวอธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส
• การจัดงานรียูเนี่ยนจังหวัดเชียงใหม่ งานราตรีอ่างแก้วจังหวัดต่าง ๆ และต่างประเทศ
• งานพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
• งานหารายได้เข้าสมาคมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• สหกิจศึกษา
• งานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของชมรม สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ คณะต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง

• สนับสนุนวารสารลูกช้าง
• จัดทำเว็บไซต์ของสมาคมฯ
• จัดทำ Social media (Line, Facebook)

4. ส่งเสริมสัมพันธภาพและสนับสนุนการทำงานระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับชมรม สมาคม ของคณะ ของจังหวัด และนักศึกษาเก่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกับศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
• การสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติ
• การสร้างความสัมพันธ์กับสมาคม/ชมรม นักศึกษาเก่าคณะ และสมาคมจังหวัดต่างๆ

5. สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในทุกคณะ

• หาผู้บริจาคโดยตรงเข้าโครงการทุนน้องเรา ชาว มช. เพื่อทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในทุกคณะ
• การจัดกิจกรรมเพื่อหาทุน
 - กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - กิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de CMU
 - กิจกรรม CMU - Chiang Mai Marathon
 - กิจกรรม ปั่นเพื่อน้อง
 - โครงการอบรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 6 (Real Engineer CMU)
 - การแข่งขันกอล์ฟการกุศล / กิจกรรม Golf Reunion / กิจกรรม Bowling

6. ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่าและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสบความเดือดร้อน

• การสงเคราะห์ช่วยเหลือนักศึกษาเก่าและอาจารย์
• การสงเคราะห์ช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบัน
 - โครงการ “กองทุนปันน้ำใจเพื่อน้องเราชาว มช.”

7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ของนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

• กิจกรรม CMU Business Club / กิจกรรม CMU LIVE
• โครงการ “ลูกช้างรักชีวิต”
• หลักสูตร “ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดสู่ความสำเร็จ”
• การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบันในแต่ละคณะ
 - “ทุนน้องเราชาว มช.”
 - ทุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การดูแลนักศึกษาทุน

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มช.

นายสุมิตร เพชราภิรัชต์

นายกสมาคม

ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์

อุปนายกสมาคม

นางพิมพรรณ หัสวายุกุล

อุปนายกสมาคม

นายสุรพล โตวิวัฒน์

อุปนายกสมาคม

นายวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ

อุปนายกสมาคม

นายกนิษฐ์ สารสิน

อุปนายกสมาคม

นางสุมาลี กันจินะ

อุปนายกสมาคม

นายไกรพิชญ์ วารี

อุปนายกสมาคม

นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา

อุปนายกและเลขานุการ

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน

อุปนายกและเลขานุการ

นางอรพินธ์ เลิศทำนองธรรม

เหรัญญิก

นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี

นายทะเบียน

นายวีรพงศ์ พาลพ่าย

ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร

กรรมการจากผู้แทนมหาวิทยาลัย

ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร

กรรมการ

ศ.คลินิก ทพ.การุณ เวโรจน์

กรรมการ

นายสมหมาย เตชวาล

กรรมการ

นางจินตนา จิตรสกุล

กรรมการ

นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว

กรรมการ

ผศ.ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์

กรรมการ

นางบุษเรศ บุญยัง

กรรมการ

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์

กรรมการ

นายชลวิทย์ สุขอุดม

กรรมการ

นายเวชวัฒน์ นิธีกุลวัฒน์

กรรมการ

ผศ.ดร.ภก.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล

กรรมการ

นายไพริน คำอินทร์

กรรมการ

นายปฐม อินทโรดม

กรรมการ

นายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์

กรรมการ

นายอรรถโกวิท ชาวเหนือ

กรรมการ

นายจิรกฤตย์ ศิริธนาวัตต์

กรรมการ

นายณรงค์ฤทธิ์ ด่านตระกูล

กรรมการ

ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล

กรรมการ

นายพละวัต ตันศิริ

กรรมการ

ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์

กรรมการ

ผศ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์

กรรมการ

อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์

กรรมการ

อ.นพ.ปริญญา เทียนวิบูลย์

กรรมการ

น. สพ.ปฐมวัฒน์ ยงสถาพรพิสิฐ

กรรมการ

นายรณชัย ขันปัญญา

กรรมการ

นายจามีกร อำนาจผูก

กรรมการ