ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

13 June 2017

   ห้องประชุมอาวุธศรีศุกรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสมาคมสู่ความเข้มแข็งร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร  และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ   ห้องประชุมอาวุธศรีศุกรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่