การประชุมสมาคมฯ เข้มแข็งร่วมกับชมรมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์ มช.

24 February 2018

ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมสมาคมฯ เข้มแข็งร่วมกับชมรมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์ มช.

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมกับชมรมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชมรมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์ และนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่