การประชุมโครงการการสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มช.

24 February 2018

 ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมโครงการการสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มช.

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโอกาสได้ร่วมหารือโครงการการสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางการจัดหาทุนในการสร้างส้วมซึม ระบบน้ำสะอาดประจำโรงเรียน อุปกรณ์สำหรับการล้างมือของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่