ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ได้นำทีมไปช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านน้ำซำ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

01 January 1970

     ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสาธารณกุศลแก่บ้าน (ชุมชน) วัด และโรงเรียนเป็นประจำทุกปีกิจกรรมหนึ่งที่ชมรมฯ ได้ดำเนินการคือ การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม มีผลการดำเนินงานหรือผลสำเร็จ(results) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่ชัดเจนเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้ศิษย์เก่า มช. ได้ภาคภูมิใจร่วมกัน ดังนี้คือ การพัฒนาโรงเรียนบ้านนาน้ำซำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางชมรมฯ ได้เกาะติดพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2564

เหตุผลที่ชมรมศิษย์เก่า มช. จ.ขอนแก่นได้เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนบ้านนาน้ำซำ ระหว่างปี พ.ศ.2561-2665

     เนื่องจากโรงเรียนบ้านนาน้ำซำ เป็น ร.ร เล็กๆ ที่อยู่ชายขอบ อ.ภูผาม่าน แต่มีสภาพเป็นชนบทกันดารที่ไม่ใช่เมือง ซึ่งเดิม สพป.ขอนแก่น เขต 5 มีนโยบายจะยุบให้นักเรียนย้ายไปเรียนกับโรงเรียนอื่น ประกอบกับโรงเรียนมีสภาพขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพป.ขอนแก่น เขต 5 ก่อนหน้านี้เลย ด้วยเหตุผลที่กำลังจะถูกยุบ ซึ่งโรงเรียนนี้มีการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ป.6 ไม่มีครูใหญ่ มีแต่ครูอัตราจ้างดูแลกันเอง หากโรงเรียนปิดตัวลง นักเรียนต้องเดินทางไกลมากในการเดินทางไปโรงเรียนอื่น ทางครูและผู้ปกครองของนักเรียนจึงขอความอนุเคราะห์มายังชมรมฯ ชมรมจึงมีมติไปทอดผ้าป่าการศึกษาที่โรงเรียนนี้ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก ภายหลังจากที่ชมรมฯ เข้าไปสนับสนุนพัฒนาและบริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีการพัฒนา และคุณภาพการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้สามารถสอบเรียนต่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ในโรงเรียนมัธยมได้ 100% ทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ต่างพากันย้ายบุตร-หลานกลับมาเรียนที่โรงเรียนนี้มากขึ้น เป็นผลให้ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ไม่ยุบโรงเรียนนี้แล้ว มีการบรรจุครูและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนมาบริหารจัดการ

     ผลจากการร่วมแรงร่วมใจของครู ผู้ปกครอง และทางชมรมฯ มีส่วนช่วยสนับสนุน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2564 จากจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ 18 คน ในปีการศึกษา 2561 เพิ่มเป็น 25 คน ในปีการศึกษา 2562 เพิ่มเป็น 43 คน ในปีการศึกษา 2563 และเพิ่มเป็น 46 คนในปีการศึกษา 2564 ตามลำดับ เป็นผลให้ สพป.ขอนแก่น เขต 5 บรรจุครูและแต่งตั้งผอ.ร.ร ให้ ในปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ชมรมฯ มีส่วนช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนคือ 2 ปีแรก (ปีการศึกษา 2561-2562)

-แจกทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกคน ทุนละ 500 บาท และทุนยากจนพิเศษ ทุนละ 1,000 บาท

-ปรับปรุงสนามฟุตบอลและมอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆ

-แจกทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคน

-จัดทำที่ล้างมือ + บริจาคซิงค์น้ำล้างมือ

-สันทนาการ เลี้ยง อาหารกลางวัน ไอศกรีม ขนม นม เนย มอบชุดกีฬา

ปีการศึกษา 2563 มี นร.เพิ่มขึ้นเป็น 43 คน ชมรมฯ จัดผ้าป่าการศึกษานำไปมอบให้ทางโรงเรียน โดย

-แจกทุนการศึกษา 43 ทุน

-อุปกรณ์กีฬา

-เทปูนฐานพระพุทธรูป

-เทปูนพื้นครัว ที่รับประทานอาหาร นักเรียน

-เทปูนเสาธงหน้าโรงเรียน

-มอบอุปกรณ์กีฬา

ฯลฯ

ปีการศึกษา 2564

มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 46 คน

ทางชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาต่อเนื่องและนำไปมอบให้กับทางโรงเรียน โดย

-แจกทุนการศึกษา 46 ทุน

-ทุนยากจนอนุบาล - ป.6

- สนับสุนุนเงินในการทำรั้วและประตูด้านหน้าโรงเรียน ความยาว 6 เมตร (เดิมไม่มีประตูหน้าโรงเรียน เป็นทางเข้าโล่งๆ ผอ. จึงประสานงานมาขอความอนุเคราะห์ประตูหน้าโรงเรียนกับทางชมรมฯ) เนื่องจาก สพป. ขอนแก่น เขต 5 มีนโยบายให้ปิดประตูรั้วโรงรียน เพื่อป้องกันคนนอกเดินเข้าออกโรงเรียน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ทางชมรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่า และนำไปมอบให้กับโรงเรียน โดยจัดพิธีมอบประตูและแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกคน ทุนละ 500 บาท รวมทั้งทุนเรียนดีแต่ยากจนเป็นพิเศษ มอบให้ทุกระดับชั้นเรียนอีกทุนละ 1,000 บาท

- จัดอาหารว่าง ขนม นม เนยเลี้ยงเด็ก

ผลจากการที่ชมรมฯ โดยการนำ ของประธานชมรมฯ คุณเกียรติศักดิ์ สุมานนท์ ทั้งสี่ปี ไ้ด้ผลักดันให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมช่วยเหลือกันและกัน เพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ผ่านระบบสามเส้า โรงเรียน -บ้าน- องค์กรพัฒนาภายนอก ผลที่ได้ตามมาเกิดการต่อยอด มีองค์กรอื่นๆ เข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือร่วมด้วย อาทิ ห้างร้านเอกชน ธนาคาร เข้าไปร่วมทำกิจกรรมมากขึ้น

     ชมรมฯ ได้มีการติดตามประเมินผลและเห็นพัฒนาการของโรงเรียนไปในทางที่เจริญเติบโตขึ้นทุกปี ส่งผลให้ชมรมฯ และศิษย์เก่า มช. ทุกคนมึความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในนามของลูกช้าง มช.

     นอกจากนี้ ทางชมรมฯ ยังได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเป็นประจำทุกปี อาทิ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนพิการตาบอด เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนพิเศษ (พิการซ้ำซ้อน)ที่โรงเรียนศรีสังวาลยขอนแก่น เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง) เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น