ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทุนน้องเราชาว มช.” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

01 January 1970

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาแบบต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีจนจบการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   “ทุนน้องเราชาว มช.” ประจำปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว