ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 October 2023

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เนื่องจากคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี 4 ปี ในวันทที่ 25 มีนาคม 2567 ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประสัมพันธ์ข่าวสารการสรรหาคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ จึงขอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจได้รับทราบ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ในวันและเวลาราชการ ที่กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 053-941119 หรือเว็บไซต์ http://hr.oop.cmu.ac.th