ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาดูงาน การบริหารสมาคม ให้แก่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

13 July 2017

ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาดูงาน การบริหารสมาคม ให้แก่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร , คุณวิวรรธน์  พงษ์เรืองเกียรติ ,อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อุปนายก และ กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคนผู้ต้นรับ  http://cmualumni.or.th/gallery_detail.php?id=40