สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป


นโยบาย 8 ข้อของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วาระการบริหาร 2559-2561

1. สนับสนุนกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

• การจัดงานราตรีอ่างแก้วเชียงใหม่, งานราตรีอ่างแก้วจังหวัดต่างๆ และในต่างประเทศ
• งานนักศึกษาเก่าดีเด่น
• งานรับน้องขึ้นดอย
• งานรับน้องรถไฟ
• งานดำหัวอธิการบดี
• งานรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาเก่า
• งานเสนอดุษฎีบัณฑิต
• งานหารายได้เข้าสมาคมฯ 

2. สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• การดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา

3. สนับสนุนการสื่อสารของศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมเพิ่มช่องทางการสื่อสารสมาคมฯ

• สนับสนุนวารสารลูกช้าง
• จัดทำเว็บไซต์ของสมาคมฯ
• จัดทำ Social media (Line, Facebook)

4. สนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ โดย

• หาผู้บริจาคโดยตรง
• การจัดกิจกรรมเพื่อหาทุน เช่น Bowling, Golf, การแข่งขันวิ่งมาราธอน

5. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาเก่าและอาจารย์ที่ประสบความเดือดร้อน

6. ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาเก่า

• กิจกรรมกีฬา แข่งขัน Golf 20 คณะฯ, วิ่งมาราธอน, อื่นๆ
• กิจกรรมเชิงธุรกิจ เช่น Business Club
• กิจกรรมให้ความรู้ สัมมนา Entrepreneurs สัมมนาความรู้ต่างๆ

7. การสร้างเครือข่ายสมาคมนักศึกษาเก่าคณะต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

• การแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการ การแนะนำวิธีการดำเนินงานสมาคมฯ
• สนับสนุนกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมต่างๆ

8. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาปัจจุบัน

• สนับสนุนทุนสำหรับการทำกิจกรรม
• ส่งเสริมให้นักศึกษาเก่าที่มีประสบการณ์ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาในห้องเรียน

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มช.

นางนฤมล พูลเพียร

นายกสมาคม

นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา

อุปนายกและเลขานุการ

น.สพ.ปฐมวัฒน์ ยงสถาพรพิสิฐ

กรรมการ

อ.นพ.ปริญญา เทียนวิบูลย์

กรรมการ

อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์

กรรมการ

อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์

กรรมการ