มอบทุนให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

21 December 2016

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมฯ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประกอบด้วย

 1.นางนารีรัตน์ จันทรมังกร อุปนายก ประธานกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ

 2.ว่าที่ ร.ต. ดร. วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ อุปนายก ประธานกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ

 3.นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา เหรัญญิกและเลขานุการ

 4.นายพัฒนพันธุ์ ไพชยนต์ กรรมการ

 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ อนุกรรมการ

 6.นายพงษ์มนัส ทาศิริ อนุกรรมการ

 7.อาจารย์ ดร. ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ อนุกรรมการ

ร่วมมอบเงินทุนการศึกษาที่ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1,570,000.00 บาท แบ่งให้ทุกคณะ จำนวน 20 คณะ และ 1 วิทยาลัย อย่างเท่าเทียมกัน เป็นเงินจำนวน คณะละ 74,761.90 บาท

การมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. คณะที่สี่ที่ไปมอบคือ

                                                     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

ผศ. ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณคณบดี

อ.ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ผู้ช่วยคณบดี