รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561–2563

23 April 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563